اسپلیتر قلمی

انواع اسپلیترهای قلمی به شرح زیر می باشد :

 

(PLC Splitter SC-PC 1*2 (Steel tube splitter)1m G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-PC 1*4 (Steel tube splitter)1m G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-PC 1*8(Steel tube splitter)1m G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-PC 1*16(Steel tube splitter)1m G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-PC 1*32(Steel tube splitter)1m G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-PC 2*32(Steel tube splitter)1m G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-PC 2*16 (Steel tube splitter)1m G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-PC 2*8(Steel tube splitter) 1m G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-PC 2*4(Steel tube splitter)1m G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-APC 1*2 (Steel tube splitter)1m G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-APC 1*4 (Steel tube splitter)1m G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-APC 1*8(Steel tube splitter)1m G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-APC 1*16(Steel tube splitter)1m G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-APC 1*32(Steel tube splitter)1m G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

 

 


محصولات مرتبط