آداپتور نوری

                                                                                                    لیست آداپتور های موجود به شرح زیر می باشد : 

 

 •  Adaptor SC-UPC/SC-UPC SM Simplex 
 •  Adaptor SC-UPC/SC-UPC SM Duplex 
 •  Adaptor SC- APC/SC-APC SM Simplex 
 •  Adaptor SC-APC/SC-APC SM Duplex 
 •  Adaptor SC-UPC/SC-UPC MM Simplex 
 •  Adaptor SC-UPC/SC-UPC MM Duplex 
 •  Adaptor LC/LC SM Simplex 
 •  Adaptor LC/LC SM Duplex 
 •  Adaptor LC-APC/LC-APC SM Simplex 
 •  Adaptor LC-APC/LC-APC SM Duplex 
 •  Adaptor LC/LC MM Simplex 
 •  Adaptor LC/LC MM Duplex 
 •  Adaptor SC/FC SM Simplex 
 •  Adaptor SC/FC SM Duplex 
 •  Adaptor LC/LC SM Quadruplex 

محصولات مرتبط