سیم رانژه

سیم رانژه مطابق استاندارد مخابرات ایران ودر سایزهای متداول با قطر مس 0.5 میلیمتر و 0.6 میلیمتر تولید میگردد. قطر مس 0.4 میلیمتر نیزقابل تولید میباشد.

قطر سیم با روکش، برای مس با قطر 0.6 میلیمتر، معمولا 1.1 میلیمتر و یا 1.2 میلیمتر میباشد.

قطر سیم با روکش، برای مس با قطر 0.5 میلیمتر معمولا 1میلیمتر و یا 1.1 میلیمتر میباشد.

معمولا مشتری بر حسب نیاز قطر مس و قطر روکش مورد درخواست را تعیین مینماید.


محصولات مرتبط