کابل CAT5

جهت مشاهده مشخصات فنی کابل  CAT5 SF/UTP  به لینک زیر مراجعه نمائید : 

https://www.dropbox.com/s/urfsr78fa3vhr9b/C5E%20SFUTP%20PVC%201103%20%2001.07.2016.pdf?dl=0

 

جهت مشاهده مشخصات فنی کابل  CAT5 UTP  به لینک زیر مراجعه نمائید : 

https://www.dropbox.com/s/y6ieb1qsj2w3rja/C5E%20UTP2%20PVC%201109%201.0%2001.05.2016.pdf?dl=0


محصولات مرتبط