کابل دراپ

در طول شبکه ftth  از مبدا تا مقصد از انواع مختلف کابل نوری استفاده می شود .  کابل دراپ بعنوان بخش مهمی از شبکه ftth  ، اتصال خارجی نهایی بین فیدر و مصرف کننده نهایی را تشکیل می دهد . این کابل دارای قطر و تعداد فیبر کم می باشد  .

کابل های دراپ در انواع مختلف می باشند ، در زیر میتوانید سه کابلی که استفاده آن در صنعت معمول تر است و بر اساس ساختار کابل تقسیم بندی شده اند را ببینید . لطفا جهت مشاهده بروشوربه لینک آن مراجعه نمائید : 

1- کابل دراپ با سطح مقطع دایره 

https://www.dropbox.com/s/c7yj38ravk05kfh/spec_FTRMSU_G657A1_15003_Nestor.pdf?dl=0

 

2- کابل دراپ با سطح مقطع بیضی و Non metalic 

https://www.dropbox.com/s/xus2pxw40s4pbp0/spec_FYO2RMU%203%2C5%20kN_10%20mm_15006_2_Nestor.pdf?dl=0

 

3- کابل دراپ تخت با سطح مقطع  Figure 8 

https://www.dropbox.com/s/i0ts3sm9on0z5di/spec_F2RMSU%20and%20F2RMSUK_Flat%20Drop_16059.1_Nestor.pdf?dl=0


محصولات مرتبط