اسپلیتر جعبه ای

انواع اسپلیترهای جعبه ای به شرح زیر موجود می باشد: 

 

(PLC Splitter SC-PC 1*4 (ABS Box splitter)1m, G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-PC 1*8(ABS Box splitter)1m, G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-PC 1*16(ABS Box splitter)1m, G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-PC 1*32(ABS Box splitter)1m, G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-PC 2*4(ABS Box splitter)1m, G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-PC 2*8(ABS Box splitter) 1m, G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-PC 2*16 (ABS Box splitter)1mm G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-PC 2*32 (ABS Box splitter)1mm G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-APC 1*4 (ABS Box splitter)1m, G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-APC 1*8(ABS Box splitter)1m, G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-APC 1*16(ABS Box splitter)1m, G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

(PLC Splitter SC-APC 1*32(ABS Box splitter)1m, G657A fiber, operating wavelenght(1260-1650

 

 

 

 

 


محصولات مرتبط